new5

نظرات شرکت کنندگان

نظرات شرکت کنندگان قبلی در دوره‌های آموزشی

شرکت کنندگان محترمی‌که در دوره‌های ما شرکت کرده اند، می‌توانند نظرات خود در مورد دوره‌های آموزشی و استادهای ما در این صفحه وارد کنند.

این نظرات به مدیر گروه برنامه نویسی ایران متلب جهت ارزیابی دوره‌ها و استادهای گرامی‌بسیار کمک ارزشمندی خواهد کرد و به کاربران گرامی‌که قصد ثبت نام دارند نیز کمک می‌کند تا کیفیت دوره‌های ما را مورد ارزیابی قرار دهند.

 

matlab1 - Copy

طراحی شده توسط ایران متلب 1388-1396