سیستم‌های بیولوژی در متلب

سرفصل‌های این آموزش : انتقال حرارت در سیستم‌های بیولوژیکی انتقال حرارت در بافت پرفیوژن تعیین ضریب انتقال حرارت انتقال جرم در سیستم‌های بیولوژیکی سیستم بافر بی کربنات حمل و نقل دی اکسید کربن در خون حمل و نقل اکسیژن در خون پرفیوژن راکتور تامین اکسیژن برای تومور‌های توپ کروگ مدل سیلندر اکسیژن در بافت حمل …

سیستم‌های بیولوژی در متلب ادامه »