آموزش HTML5 Canvas

یکی از مهم ترین ابزارهای یک نقاش بوم نقاشی او می‌باشد. این به او این آزادی را می‌دهد تا همه نوع احساس و بیان و ایده را بر روی آن به نحوی که دوست دارد نمایش دهد. این آزادی به وسیله دو چیز محدود می‌شود: سطح مهارت و تصویر سازی او. این موقعیت را در …

آموزش HTML5 Canvas ادامه »