بلوک دیاگرام چند VAD استاندارد

سه VAD استانداردی که در کاربردهای کدگذاری و انتقال اطلاعات گفتار مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: AMR[1], GSM[2] , G.729B. از G.729B در این پایان نامه استفاده شده است، که درفصل پنجم توضیح داده شده است. در زیر بلوک دیاگرامهای دو موردآخر آورده شده است.

2-3-1-استاندارد ETSI[3] AMR

موسسه استانداردسازی اروپا (ETSI)، دو نسخه از استاندارد AMR جهت کدینگ ارایه نموده است. اساس کار این دو نسخه بر اساس اطلاعات زیر باند می باشد و بلوک دیاگرام آنها در شکل (2-8) نشان داده شده است.

شکل (2-8) :  نمودار ساده ای از الگوریتم AMR2 [57]و[58]

2-3-2- الگوریتم GSM

در شکل  (2-9) دیاگرام ساده ای از این VAD نشان داده شده است.[59] سیگنال ورودی در ابتدا توسط یک فیلتر معکوس که از ضرایب LPC نویز بدست آمده، فیلتر می شود. سپس انرژی سیگنال فیلتر شده، با مقدار آستانه ای مقایسه می شود. در انتها با کمک یک مکانیزم پیشامدگی داشتن تصمیم نهایی اتخاذ می شود. در صورتی که VAD  ثانویه، رخداد سکوت را اعلام نماید، مقادیر ضرایب LPC مربوط به نویز، بهنگام می شوند. VAD ثانویه در صورت رخداد طیف متناوب و یا طیف غیرایستان وجود گفتار را اعلام می کند.

شکل (2-9) : نمودار الگوریتم  GSM[59]

[1] .Adaptive Multi Rate

[2] .Global System for Mobile Communicat

[3] .European Telecommunication Standard Institute

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *