ثبت نام دوره های آموزشی

 ما یک تخصص بیشتر نداریم و آن برنامه نویسی متلب است و ادعا می کنیم که یکی از بهترین ها در متلب هستیم

(بر روی تصویر زیر کلیک کنید)

ثبت نام دوره های آموزشی متلب                 MATLAB training courses

گروه برنامه نویسی ایران متلب دوره های آموزشی زیر را برگزار می کند که علاقه مندان می توانند در دوره دلخواه خود ثبت نام کنند.

بر روی ماه مورد نظر کلیک کنید تا لیست دوره های آن را ببینید.


[eliteaccordion][elitetoggle title=”دوره های آموزشی فرودین 1394″].
نام دورهمحل برگزاریپیش نیازروزهای برگزاریساعاتمدتوضعیتلینک ثبت نام
برنامه نویسی متلب
(گروه اول)
آموزشگاه-پنج شنبه 20 فرودین
جمعه 21 فرودین
پنج شنبه 27 فرودین
جمعه 28 فرودین
9 تا 13
14 تا 19
9 تا 13
14 تا 19
20 ساعتتکمیلتکمیل
برنامه نویسی متلب
(گروه دوم)
آموزشگاه-پنج شنبه 20 فرودین
جمعه 21 فرودین
پنج شنبه 27 فرودین
جمعه 28 فرودین
14 تا 19
9 تا 13
14 تا 19
9 تا 13
20 ساعتتکمیلتکمیل
شبکه عصبی در متلب -
با محوریت انجام پایان نامه
آموزشگاهبرنامه نویسی متلبچهارشنبه 19فرودین
چهارشنبه 26 فرودین
9 تا 13
14 تا 19
10 ساعتتکمیلتکمیل
مقاله نویسی ISI
و تدوین پایان نامه
آموزشگاه-چهارشنبه 19فرودین
چهارشنبه 26 فرودین
14 تا 19
9 تا 13
10 ساعتتکمیلتکمیل
پردازش تصویر آموزشگاهبرنامه نویسی متلبدو شنبه 17 فرودین
سه شنبه 18 فرودین
دو شنبه 24 فرودین
سه شنبه 25 فرودین
9 تا 13
14 تا 19
9 تا 13
14 تا 19
20 ساعتتکمیلتکمیل
الگوریتمهای بهینه سازی
معمولی و هوشمند
(ژنتیک، PSO و ...)
آموزشگاهبرنامه نویسی متلبدو شنبه 17 فرودین
سه شنبه 18 فرودین
دو شنبه 24 فرودین
سه شنبه 25 فرودین
14 تا 19
9 تا 13
14 تا 19
9 تا 13
20 ساعتتکمیلتکمیل
منطق فازیآموزشگاهبرنامه نویسی متلبشنبه 22 فرودین
یک شنبه 23 فرودین
9 تا 13
14 تا 19
10 ساعتتکمیلتکمیل
نرو فازی
ANFIS
آموزشگاهبرنامه نویسی متلبشنبه 22 فرودین
یک شنبه 23 فرودین
14 تا 19
9 تا 13
10 ساعتتکمیلتکمیل
.[/elitetoggle][/eliteaccordion]

.

.

[eliteaccordion][elitetoggle title=”دوره های آموزشی اردیبهشت 1394″]

نام دورهروزهای برگزاریساعاتمدتوضعیتلینک ثبت نام
برنامه نویسی متلب
پنج شنبه 17 اردیبهشت
جمعه 18 اردیبهشت
پنج شنبه 24 اردیبهشت
جمعه 25 اردیبهشت
13 تا 1720 ساعتبرگزار شد

سرفصل
لینک عکس یادگاری دوره
شبکه عصبی در متلب -
با محوریت انجام پایان نامه
سه شنبه 22 اردیبهشت
چهارشنبه 23 اردیبهشت
13 تا 17
10 ساعتبرگزار شدسرفصل
لینک عکس یادگاری دوره
پردازش تصویر پنج شنبه 17 اردیبهشت
جمعه 18 اردیبهشت
پنج شنبه 24 اردیبهشت
جمعه 25 اردیبهشت
9 تا 13
20 ساعتبرگزار شدلینک عکس یادگاری دوره

[/elitetoggle][/eliteaccordion]

.

.


[eliteaccordion][elitetoggle title=”دوره های آموزشی خرداد 1394″].
نام دورهروزهای برگزاریزمان تشکیلمدت
(ساعت)
وضعیتلینک ثبت نام
الگوریتم بهینه سازی در متلب و
ژنتیک GA و
کلونی مورچه ACO
و بهینه سازی تجمعی ذرات PSO
سه شنبه 12 خرداد
چهار شنبه 13 خرداد
9 تا 13
9 تا 13
10سرفصل
برنامه نویسی متلب
سه شنبه 12 خرداد
چهار شنبه 13 خرداد
سه شنبه 19خرداد
چهار شنبه 20 خرداد
13 تا 1720سرفصل
شبکه عصبی در متلب پنج شنبه 21 خرداد
------------
جمعه 22 خرداد
13 تا 17
------------
9 تا 13
10
سرفصل
.[/elitetoggle][/eliteaccordion]

.

.
[eliteaccordion][elitetoggle title=”دوره های آموزشی تیر 1394″].
نام دورهروزهای برگزاریزمان تشکیلمدت
(ساعت)
شهریهسرفصللینک ثبت نام
برنامه نویسی متلب
گروه اول تهران
پنج شنبه 11 تیر
جمعه 12 تیر
پنج شنبه 18 تیر
جمعه 19 تیر
9 تا 13.3020220 هزارتومانسرفصللینک ثبت نام
ظرفيت تكميل
برنامه نویسی متلب
گروه دوم تهران
چهارشنبه 10 تیر
پنج شنبه 11 تیر
جمعه 12 تیر
چهارشنبه 17 تیر
پنج شنبه 18 تیر
جمعه 19 تیر
5 عصر تا 8 شب20220 هزارتومانسرفصللینک ثبت نام
برگزار نمي شود
شبکه عصبی در متلب تهرانپنج شنبه 11 تیر
جمعه 12 تیر
2 عصر تا 5 عصر
10145 هزارتومانسرفصللینک ثبت نام
ظرفيت تكميل
برنامه نویسی متلب
شیراز
شنبه 13 تیر
یک شنبه 14 تیر
دو شنبه 15 تیر
سه شنبه 16 تیر
3 عصر تا 8 شب
20220 هزارتومانسرفصللینک ثبت نام
ظرفيت تكميل
.[/elitetoggle][/eliteaccordion]
.

.
[eliteaccordion][elitetoggle title=”دوره های آموزشی مرداد 1394″].
نام دورهروزهای برگزاریزمان تشکیلمدت
(ساعت)
شهریهسرفصللینک ثبت نام
برنامه نویسی متلب
تهران
پنج شنبه 22 مرداد
جمعه 23 مرداد
پنج شنبه 29 مرداد
جمعه 30 مرداد
9 تا 13.3020 ساعت220 هزارتومانسرفصللینک ثبت نام
شبکه عصبی در متلب
تدریس آنلاین
پنج شنبه 22 مرداد
جمعه 23 مرداد
پنج شنبه 29 مرداد
جمعه 30 مرداد
9 شب تا 11 شب
10 ساعت120 هزارتومانسرفصللینک ثبت نام
.[/elitetoggle][/eliteaccordion]
.

.
[eliteaccordion][elitetoggle title=”دوره های آموزشی پاییز 1394″].
نام دورهروزهای برگزاریزمان تشکیلمدت
(ساعت)
شهریهسرفصللینک ثبت نام
برنامه نویسی متلب
تهران
پنج شنبه 30 مهر
جمعه 1 آبان
پنج شنبه 7 آبان
جمعه 8 آبان
پنج شنبه 21 آبان
جمعه 22 آبان
9 تا 1420 ساعت250 هزارتومان سرفصل
پردازش تصویر متلب
تهران
پنج شنبه 30 مهر
جمعه 1 آبان
پنج شنبه 7 آبان
جمعه 8 آبان
پنج شنبه 21 آبان
جمعه 22 آبان
16 تا 2020 ساعت310 هزارتومان سرفصل
.[/elitetoggle][/eliteaccordion]
..

دوره های آموزشی پاییز 1394

نام دورهروزهای برگزاریزمان تشکیلمدت
(ساعت)
شهریهسرفصللینک ثبت نام
برنامه نویسی متلب
تهران
پنج شنبه 30 مهر
جمعه 1 آبان
پنج شنبه 7 آبان
جمعه 8 آبان
پنج شنبه 21 آبان
جمعه 22 آبان
9 تا 1420 ساعت250 هزارتومان سرفصل
پردازش تصویر متلب
تهران
پنج شنبه 30 مهر
جمعه 1 آبان
پنج شنبه 7 آبان
جمعه 8 آبان
پنج شنبه 21 آبان
جمعه 22 آبان
16 تا 2020 ساعت310 هزارتومان سرفصل

.
[eliteaccordion][elitetoggle title=”دوره های آموزشی خصوصی و آنلاین”].
عنوان دورهلینک پرداخت یک جلسه و تکمیل فرم ثبت نام
برنامه نویسی مقدماتی متلب
Basic MATLAB programming
لینک ثبت نام
برنامه نویسی پیشرفته متلب
Advanced MATLAB programming
لینک ثبت نام
شبکه های عصبی مصنوعی در متلب
Artificial Neural Network in MATLAB
لینک ثبت نام
پردازش تصویر در متلب
Image Processing in MATLAB
لینک ثبت نام
سیستم های فازی در متلب
Fuzzy Systems in MATLAB
لینک ثبت نام
سیستم های نروفازی در متلب
ANFIS systems in MATLAB
لینک ثبت نام
بهینه سازی
Optimization
لینک ثبت نام
الگوریتم ژنتیک GA
لینک ثبت نام
الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات PSO
لینک ثبت نام
الگوریتم کلونی مورچه ACO
لینک ثبت نام
الگوریتم تبرید تدریجی، الگوریتم شبیه سازی تبرید فلزات، (Simulated Annealing)
لینک ثبت نام
الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل، (Bee Colony Optimization (BCO))
لینک ثبت نام
الگوریتم تپه نوردی، (Hill Climbing)
لینک ثبت نام
الگوریتم جستجوی تابو، جستجوی جامع، (Tabu Search)
لینک ثبت نام
بهنیه سازی شبکه‌های عصبی مصنوعی با الگوریتم‌های تکاملی
لینک ثبت نام
الگوریتم تکامل تفاضلی (Differential Evolutuion) DE
لینک ثبت نام
حل معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی مرتبه بالا با الگوریتم‌های تکاملی
لینک ثبت نام
بهینه سازی چند هدفه یا Multi-objective Optimization
لینک ثبت نام
الگوریتم کرم شب‌تاب یا Firefly Algorithm
لینک ثبت نام
الگوریتم جستجوی‌هارمونی در متلب (Harmony Search Algorithm) (HAS)
لینک ثبت نام
سیمولینک simulink
لینک ثبت نام
تشخیص چهره face detection
لینک ثبت نام
پیش بینی سریهای زمانی و مدلسازی آریما Time Series Prediction and ARIMA modeling
لینک ثبت نام
مدلسازی سیستم های مهندسی برق – قدرت Simpower systems modeling
لینک ثبت نام
شبکه های عصبی هاپفیلد Hopfield neural netwotkلینک ثبت نام
نرم افزار HSPICE
لینک ثبت نام
تبدیل موجک در متلب Wavelet transform in MATLAB
لینک ثبت نام
تبدیل کرولت در متلب Curvelet transform in MATLAB
لینک ثبت نام
ماشین بردار پشتیبان در متلب Support Vector Machine in MATLAB
لینک ثبت نام
شبکه عصبی RBF
لینک ثبت نام
حل معادلات دیفرانسیل معمولی در متلب
لینک ثبت نام
حل معادلات دیفرانسیل ODE در متلب
لینک ثبت نام
حل معادلات دیفرانسیل PDEدر متلب
لینک ثبت نام
جنگل تصادفی random forest
لینک ثبت نام
پردازش سيگنال در متلب signal processing
لینک ثبت نام
ماشین بینایی Computer Vision
لینک ثبت نام
پردازش موازی parallel processing
لینک ثبت نام
برنامه نویسی اندروید در متلب Android programming in MATLAB
لینک ثبت نام
Radio Frequency (RF)
لینک ثبت نام
شبیه سازی سه بعدی در متلب 3D modeling in MATLAB
لینک ثبت نام
ارتباط با پورتهای کامپیوتر در متلبلینک ثبت نام
جعبه ابزار برازش متلب Curve Fitting
لینک ثبت نام
جعبه ابزار مخابرات Communication
لینک ثبت نام
مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم در متلبلینک ثبت نام
شناسایی هرزنامه
spam detection
لینک ثبت نام
شناسایی نفوذ در شبکه
intrusion detection
لینک ثبت نام
Deep Belief Network (DBN)لینک ثبت نام
.[/elitetoggle][/eliteaccordion]

.
.

سوالات متداول :

این دوره چه منفعتی برای من دارد؟

نرم افزار متلب يكي از قدرتمندترين نرم افزارهاي دنياست كه در اكثر رشته ها استفاده مي شود. شما با شركت در اين دوره ها در مدن 20 ساعت مي توانيد برنامه نويسي متلب را ياد بگيريد و بتوانيد الگوريتم هاي مورد نظر خود را در متلب پياده سازي كنيد. 

همچنين در پايان دوره يك مدرك ترجمه شده به انگليسي با سريال معتبر براي شما صادر مي شود كه مي توانيد به عنوان رزومه در ايران و خارج از ايران استفاده كنيد.

چه درسهايي در اين دوره ياد خواهم گرفت؟

براي مشاهده سر فصل مطالب يك دوره در قسمت سرفصل بر روي لينك آن كليك كنيد تا فايل توضيحي سرفصل دوره باز شود. 

پيش نيازي براي گذراندن اين دوره ها لازم است ؟

پيش نياز خاصي براي دوره برنامه نويسي متلب لازم نيست . كليه افراد ميتوانند در اين دوره شركت كنند. 

مكان تشكيل كلاس ها كجاست ؟ 

مكان تشكيل كلاسها در تهران مي باشد كه آدرس دقيق آن يك هفته قبل از دوره آموزشي به اطلاع ثبت نام كنندگان خواهد رسيد.

ضمانت ثبت نام ما چيست ؟ 

ايران متلب داراي سابقه طولاني در نرم افزار متلب مي باشد كه تا كنون دوره هاي بسيار زيادي در زمينه متلب برگزار كرده است كه مي توانيد در قسمت سوابق آموزشي تعدادي از آنها را مشاهده كنيد. اگر شما بعد از ثبت نام نهايي منصرف شديد ما هزينه واريزي را تمام و كمال به شما برمي گردانيم. 

آيا 20 ساعت براي متلب كافي است ؟ 

بله اين زمان براي آموزش نرم افزار متلب كافي است. شما بعد از شركت در دوره متوجه خواهيد شد كه اساتيد ما قسمت هاي مهم و پركاربرد متلب را ابتدا معرفي مي كنند و بقيه جلسات به كسب مهارت و تجربه در كدنويسي متلب اختصاص دارد. 

 

 

 


matlab1 - Copy

به تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی یک بسته آموزشی شامل موارد زیر، اهدا می شود :

آخرین نسخه نرم افزار متلب (MATLAB 2015)

دو سری فیلم آموزشی متلب که توسط مراجع بین المللی تایید شده است .

چندین جزوه فارسی متلب در موضوعات مختلف

بیش از صد کتاب مرجع برنامه نویسی متلب در موضوعات گوناگون

پذیرایی بین جلسات رایگانی می باشد.

به تمامی شرکت کنندگان مدرک معتبر قابل ترجمه اعطا می شود.

در صورت تمایل شرکت کنندگان می توانند درخواست مدرک معتبر بین المللی بدهند که هزینه آن جداگانه دریافت می شود.

 

تدریس نرم افزار متلب ، MATLAB تدریس ، کلاس MATLAB ، کلاس متلب ، تدریس خصوصی متلب ، تدریس خصوصی MATLAB ، کلاس خوب متلب ، تدریس شبکه های عصبی در متلب ، تدریس شبکه های عصبی در MATLAB
تدریس پردازش تصویر در متلب ، تدریس پردازش تصویر در MATLAB ، تدریس فازی ، تدریس فازی در متلب ، تدریس خصوصی دروس دانشگاهی رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پزشکی ، پردازش تصویر در متلب ، مهندسی شیمی در متلب، شبکه های عصبی در متلب MATLAB ، شناسایی آماری الگو pattern recognition در متلب ، پروژه های مرتبط با پردازش سیگنال های دیجیتالی و پردازش تصویر در متلب ،image processing in MATLAB ،  داده کاوی در متلب ،  data mining in MATLAB ، خوشه بندی و دسته بندی با نرم افزارهای Matlab ، مشاوره پایا نامه متلب ،  شبکه های نروفازی از جمله انفیس و لولیمات در متلب ، منطق فازی و کنترل فازی در متلب ، طراحی کنترل کننده PID ، الگوریتم های فرابتکاری از جمله ژنتیک ، الگوریتم ازدحام ذرات ، الگوریتم رقابت استعماری ، الگوریتم حستجوی فاخته در متلب ،  نوشتن و ارائه کدهای متلب کلیه الگوریتمهای بهینه سازی در متلب ، آموزش کاربردی تمامی الگوریتمها در کلیه مسائل مهندسی و مدیریت ، ارائه پاورپوینت های آماده برای ارائه کلیه الگوریتمها در متلب ، بهینه سازی پارامترهای شبکه های عصبی و مراکز گروه های فازی در متلب ، ترکیب فازی و الگوریتمهای بهینه سازی ، آموزش و روش نوشتن کدهای متلب و مقایسه الگوریتم های هوشمند با یکدیگر ، تجزیه و تحلیل سری های زمانی تک متغیره و چند متغیره ، تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ، تجزیه و تحلیل با روش AHP فازی ، تجزیه و تحلیل با روش حداقل مربعات جزیی (SmartPLS) ، تجزیه و تحلیل با استفاده از معادلات ساختاری ، تدریس خصوصی متلب ، مدرس خصوصی متلب ، تدریس دوره های مقدماتی و پیشرفته متلب (MATLAB) ، تدریس بهینه سازی در متلب ، تدریس هوش مصنوعی ، تدریس پردازش تصویر ، تدریس داده کاوی ، الگوریتم های تکاملی مانند قبیل الگوریتم ژنتیک (GA) ، شبیه سازی تبرید(SA) ، الگوریتم انبوه ذرات (PSO) ، کلونی مورچگان (ACO) ، رقابت استعماری (ICA) و …. در نرم افزار MATLAB ، مشاوره و آموزش شبیه سازی با نرم افزار Matlab ، مسیریابی شبکه (Routing) ، خوشه بندی (clustering) در متلب ، برنامه نویسی تخصصی با استفاده از نرم افزار Matlab ، بهینه سازی ، شبیه سازی و حل انواع مسائل و پروژه های مهندسی با استفاده از منطق فازی و الگوریتمهای تکاملی ، الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm در متلب ، الگوریتم کلونی مورچگان Ant Colony Optimization در متلب ، الگوریتم کلونی زنبور Artificial Bee Colony در متلب ، الگوریتم اجتماع ذرات Partcle Swarm در متلب ، Optimization ، الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm ، الگوریتم شبیه سازی تبرید Simulated Anealing ، الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search ، سیستم ژنتیک فازی Genetic Fuzzy System، مشاوره پایان نامه و پروژه های بهینه سازی در مقالات و پایان نامه های دانشجویی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی هوشمند ، الگوریتم ژنتیک (GA-Genetic algorithm) ، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (ازدحام پرندگان) (PSO-Particle Swarm Optimization) ، الگوریتم بهینه سازی اجتماع زنبورهای مصنوعی (ABC -Artificial Bee Colony) ، الگوریتم بهینه سازی زنبورها (BA-Bee Colony) ، الگوریتم بهینه سازی کوکو (COA-Cuckoo Optimization algorithm) ، الگوریتم بهینه سازی جستجوی کوکو (CS-Cuckoo search) ، جغرافیای زیستی (BBO-Biogeography Based Optimization)(2010) ، الگوریتم رقابت استعماری (ICA-Imperialist competitive algorithm) ، الگوریتم بهینه سازی مورچگان (Ant Colony Optimization)(2008)(ACO) ، الگوریتم بهینه سازی ملاقات پرندگان (Bird mating optimizer)(2013)(BMO) ، الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی (Harmony Search)(HS) ، الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی (Differential evolution)(DE) ، الگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری (Bacterial foraging optimization algorithm (BFOA) ، الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (firefly algorithm)(FA) ، الگوریتم بهینه سازی باکتریها (BAT ALGORITHM) ، لگوریتم بهینه سازی شبیه سازی تبرید (Simulated Annealing)(SA)، الگوریتم بهینه سازی آموزش-یادگیری (A teaching  learning based optimization)(TLBO)، بهینه سازی با الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری (شامل الگوریتم ژنتیک ، ازدحام ذرات ، رقابت استعماری ، جستجوی فاخته ، مورچگان ، کلونی زنبور عسل ، غذایابی باکتری ، جهش قورباغه ، شکار گرگ ها ، تفاضل تکاملی ، جستجوی ممنوعه ، کرم شب تاب ، جستجوی هارمونی و صدها الگوریتم بهینه سازی دیگر)، پروژه های ترکیبی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری و هوش مصنوعی مثل الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی و بهبود آن با الگوریتم های فراابتکاری ف پروژه های مرتبط با سیستمهای فازی و فازی – عصبی ف پروژه های بهینه سازی و طراحی های مهندسی کنترل ، پروژه های تخصصی مرتبط با مهندسی برق (کلیه گرایش ها) و کامپیوتر (کلیه گرایش ها) و مهندسی مکانیک و عمران ، پروژه های مرتبط با مهندسی صنایع و مدیریت تولید ، دوره های آموزشی و تدریس خصوصی متلب ، برنامه نویسی شبکه عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی ، الگوریتم های بهینه سازی ( فراابتکاری ، تکاملی) در MATLAB، تدریس خصوصی نرم افزار متلب و کدنویسی و برنامه نویسی و استفاده از toolbox متلب ف تدریس خصوصی نرم افزار مطلب در سطوح مقدماتی و پیشرفته ، توسط دانش آموختگان برق دانشگاه تهران ، تدریس مباحث تخصصی مطلب MATLAB برای دانشجویان هوش مصنوعی ، مهندسی پزشکی ، مخابرات و کنترل ، شبکه های عصبی در MATLAB ، شبکه عصبی MATLAB Neural Network toolbox ، 2روش های مختلف طبقه بندی داده مانند NN ، KNN و SVM Classification Algorithms ، شناسایی الگو ، Pattern Recognition ، پردازش تصویر در MATLAB، MATLAB Image Processing toolbox ، منظق فازی  ، MATLAB Fuzzy Logic Toolbox ف شبیه سازی کدر ، انکدر ، دی کدر ، کد کانولوشنال به کمک MATLAB ، شناسایی چهره (بازشناسی چهره) ، تشخیص چهره Face Recognition , Face Detection، الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک ، PSO ، کلونی مورچه ، simulated annealing ف Optimization Algorithm , Genetic Algorithm, Ant colony, PSO, Genetic Algorithm ف تدریس خصوصی نرم افزار MATLAB ، و جعبه ابزارهای تخصصی آن ؛ آشنایی با ساختار متلب ، آشنایی با محیط کار متلب ، کار با آرایه ها ، توابع تغییر آرایه ها ، فایل های متنی و توابع ، رسم اشکال گرافیکی ، رسم اشکال گرافیکی سه بعدی ، کار با رشته ها ، چندجمله ای ها ، درون یابی ، تجزیه و تحلیل آماری ، تجزیه و تحلیل فوریه ، ایجاد رابط گرافیکی ، Image Processing Toolbox Neural Network Toolbox Fuzzy Logic Toolbox Signal Processing Toolbox Bioinformatics Toolbox Statistics Toolbox Optimization Toolbox و … . مشاوره در زمینه انجام پروژه های پردازش تصویر ، و یادگیری ماشین با متلب ، توسط جمعی از دانشجویان ، و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد الکترونیک