دانلود مقالات کنفرانس مهندسی پزشکی 2

شبيه سازي ديناميك حاكم بر ميكرو- نانو منيپوليشن با استفاده از مدهاي حركتي به منظور بررسي هاي بيولوژيكي

ديناميک حاکم بر منيپوليشن در ابتدا با استفاده از دياگرام جسم آزاد کانتيليور به مدلی دست می يابيم که ديناميک حاکم بر کانتيليور را بيان می کند و از حل اين معادلات نمودار ديناميکی نيرو- زمان بدست می آيد، با استفاده از دياگرام جسم آزاد ذره، مدلسازی وشبيه سازی به منظور بدست آوردن مد های حرکتی (غلتش- لغزش) ذره صورت می گيرد. با ترکيب دو مدل ارايه شده، مدلی که ديناميک حاکم بر ذره را بيان می کند، بدست می آيد. با استفاده از اين شبيه سازی، زمان و نيروی بحرانی حرکت که لحظه جدا شدن و ماکزيمم نيروی لازم جهت منيپوليشن را بيان می کند، بدست می آوريم. مشخص شدن اين نيرو و زمان در بررسی های بيولوژيکی که ذره ممکن است در اثر جابه جايی تخريب شود از اهميت بالايی برخوردار است. در اين مقاله با تغيير پارامترهای موثر و استفاده از شبيه سازی های ارايه شده شرايط حرکتی (نيرو-زمان) در حالت های مختلف بررسی می شود. از اين شبيه سازی ها در انتقال کنترل شده ذرات بيولوژيکی استفاده می نماييم.


محاسبه انرژی پروتین ها و کاربرد در بیونانو رباتیک

 


تخمين نفوذ پذيري داربستهاي كشت سلولي با استفاده از آناليز خصوصيات ميكروساختاري داربست

چكيده

داربستهاي كشت سلولي در مهندسي بافت به جهت تامين فضاي مناسب كشت سلولي، اغلب با ساختاري متخلخل مورد استفاده قرار مي گيرند كه اين ساختار متخلخل در مورد داربستهاي از جنس پليمر هاي طبيعي به جهت پروسه ساخت اغلب تصادفي و نامنظم مي باشد. يكي از مهمترين ويژگيهاي يك داربست، خاصيت نفوذ پذيري آن است زيرا كه بر نفوذ اكسيژن و مواد غذايي به داخل داربست و مواد زائد به خارج تاثير مي گذارد لذا به منظور دستيابي به نتيجه مناسب در فرايند كشت سلولي و شكل گيري بافت جديد و برحسب نوع بافت، نفوذ پذيري داربست بايستي در يك محدوده مشخص باشد. اندازه گيري نفوذ پذيري با روشهاي آزمايشگاهي كاري پر هزينه و وقت گير مي باشد و اين در حاليست كه مي توان نفوذ پذيري داربست را با توجه به ميكرو ساختار آن به خوبي تخمين زد. در اين مطالعه روشي جهت تخمين نفوذ پذيري داربست هاي كشت سلولي با استفاده از تابع همبستگي مرتبه دو بيان گرديده است و بر اين اساس

 


تفكيك غيرخطي تصاوير وزندار بخشهاي خاكستري و سفيد مغز به منظور تشخيص سلسله مراتبي بيماري آلزايمر

در اين مقاله روشي جهت تشخيص بيماري آلزايمر پيشنهاد شده است كه با تحليل تصاوير MRI افراد بيمار را شناسايي مي نمايد. نظر به تفاوتهاي ماهوي ميان تصاويرويژگي هاي متفاوتي را از آنها ……..

 


استخراج حركات پايه از دستخط فارسي افراد

چكيده
درسالهاي اخير، نظريه ماهيت ساخت يافته كنترل حركت، مبني بر وجود كنترل كننده اي مركزي و در اختياربودن يكسري حركات پايه در موجودات زنده، اهميت بيشتري يافت هاست. به همين دليل دراين مقاله با در نظرگرفتن دستخط افراد، يكي از انواع دقيق، پيچيده و در عين حال مرسوم حركت به استخراج اين حركات پايه و زمان فراخواني آنها، از نوشت هي افراد پرداخت هايم. در راهكار پيشنهادي مقاله با استفاده از مدل ماركوف پنهان چندگانه و الگوريتم بيشينه سازي اميد، بدون هيچگونه پيش فرضي درخصوص حروف مورد بررسي و يا طول حركات پايه مطلوب، اين امر به انجام رسيد هاست. با مشخص شدن حركات پايه، زمان فراخواني هريك مي تواند به عنوان روشي كارا در كدكردن هر كركتر به كاررود و همچنين با ثابت بودن شكل اين حركات پايه، زمان فراخواني هر يك توجيه كننده تغييرات احتمالي حين نوشتن يك حرف است.

 


 

طبقه بندي محتوايي تصاوير پزشكي با ويژگيهاي طيفي و هيستوگرام جهتي در فضاي چند

 

طبقه بندي خودكار تصاوير روشي است كه به كمك آن يك تصوير به يكي از كلاسهاي از پيش تعريف شده قبلي نسبت داده مي شود. طبقه بندي تصاوير يكي از مهمترين مراحل در يك سيستم بازيابي تصوير براساس محتوا است. وجود اين مرحله باعث كاهش زمان بازيابي تصوير بوسيله كاهش فضاي جستجو در اين سيستمها م يشود. در اين مقاله، يك روش طبق هبندي محتوايي تصاوير راديولوژي مبتني بر محتويات شكلي شئي يا اشياء داخل تصوير ارائه مي گردد. براين اساس، با تعريف دو ويژگي جديد و همچنين انتخاب ويژگيهاي مناسب، مجموعه ويژگي بهين هاي فراهم شده كه مي تواند تمايز بهتري بين كلاسهاي تصاوير راديولوژي ايجاد كند. دو ويژگي جديدي كه در اين مقاله ارائه شده است، يكي از اطلاعات طيفي به كمك يك موزائي كبندي جديد در فضاي چند مقياسه تبديل موجك و ديگري از اطلاعات مكاني زيرباندهاي تبديل موجك و با ارائه تعريف جديدي از هيستوگرام جهتي استخراج م يشود. اين دو ويژگي حاوي اطلاعات با ارزشي از

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *