معرفی نرم افزار ALOHA

اين نرم افزار توسط سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا EPA برای مدل سازی حوادث ناشی از رھايش مواد سمی، منفجره و يا آتش و انفجار در پيامد آنھا عرضه شده است.
نسخه ھای قديمی تر نرم افزار تنھا توانايی مدل سازی و پيامدھای ناشی از سميت آن را دارند. اما نسخه ھای جديد توانايی مدلسازی حرارت ناشی از آتش و يا انفجار را نيز دارد.
اين نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که جھت استفاده در کامپيوترھای شخصی مناسب می باشد و حجم زيادی از حافظه کامپيوتر را طلب نمی کند و به کامپيوترھايی با توان محاسباتی بالا نياز ندارد.
اين نرم افزار دارای بانک اطلاعاتی غنی (اطلاعات بيش از ١٠٠٠ ماده شيميائی) و محيطی ساده برای جلوگيری از اشتباھات کاربر را دارد. شکل ٢ -١٠ نمايی از انتشار مواد سمی را که توسط نرم افزار ALOHA به دست آمده است، نشان می دھد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.