معرفی نرم افزار PHAST

اين نرم افزار توسط شرکت DNV جھت مدل سازی حوادث توليد گرديد.
محدوده عملکرد اين نرم افزار جھت تحليل پيامد حوادث مربوط به کمپانی ھای نفت، گاز، پتروشيمی و صنايع شيميائی می باشد. فست می تواند با مدل کردن حوادث رايج در صنايع مذکور اطلاعات ارزشمندی را در اختيار قرار دھد، از نکات مثبت اين نرم افزار امکان سريع ارزيابی پيامد حادثه و بررسی نتايج حاصل از آن می باشد. ھمچنين اين نرمافزار امکان مدل سازی حوادث را در شرايط مختلف جوی فراھم می آورد.
به طور کلی Phast امکان مدل سازی حوادث زير را دارد:
1. محاسبه ميزان تخليه
2. مدل سازی انتشار گازھا
3. گسترده شدن مايعات و ميزان تبخير
۴. مدل کردن اثرات تشعشع و اثرات آتش ناشی از حريق ھای گوناگون ھمانند آتش جت، استخری و حادثه انفجار بخارات منبسط شده مايع در حال جوش (BLEVE)
۵. مدل سازی تاثيرات ناشی از فشار بالا بر اثر انفجار ابر بخارات مواد قابل اشتعال
ديناميک بودن نتايج حاصل از فست نيز يکی از مزيت ھای مھم اين نرمافزار بوده به گونه ايی که کاربر می تواند روند پيشرفت حادثه را در زمان ھای مختلف دنبال نمايد .
بانک اطلاعات قوی و ھمچنين امکان اضافه کردن مواد جديد به بانک اطلاعاتی از جمله نکات مھم اين نرم افزار می باشد، ھمچنين فست توانايی تعريف مخلوط و امکان مدل سازی يک يا چند ماده آزاد شده را نيز دارد.
فست اين امکان را برای کاربران خود فراھم آورده که بتوان نتايج و نمودارھا را بر روی نقشهھا و تصاوير واقعی موقعيت حادثه مونتاژ نمود تا ديد بھتری از ابعاد حادثه حاصل شود.
نھايتاً اين نرمافزار می تواند به دلائل زير سودمند باشد.

1. بھينه سازی طراحی فرآيند واحد
2. واکنش سريع در برابر حوادث پر خطر
3. آمادگی برای شرايط اضطراری

1: Process Hazard Analysis Software Tool
2 : Boilng Liquid Expansion Vaiper Explosion

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *