آموزش شبکه عصبی Artificial Neural Network

آشنايي مقدماتي با شبكه هاي عصبي مصنوعي دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي شريف شبكه هاي عصبي نوعي مدلسازي سادهانگارانه از سيستمهاي عصبي واقعي هستند كه كاربرد فراواني در حل مسائل مختلف در علوم دارند. حوزه كاربرد اين شبكهها آنچنان گسترده است كه از كاربردهاي طبقهبندي گرفته تا كاربردهايي نظير درون يابي، تخمين، آشكارسازي و … […]

آموزش شبکه عصبی Artificial Neural Network بیشتر بخوانید »