آموزش HTML5 Canvas

یکی از مهم ترین ابزارهای یک نقاش بوم نقاشی او می باشد. این به او این آزادی را می دهد تا همه نوع احساس و بیان و ایده را بر روی آن به نحوی که دوست دارد نمایش دهد. این آزادی به وسیله دو چیز محدود می شود: سطح مهارت و تصویر سازی او. این […]

آموزش HTML5 Canvas بیشتر بخوانید »