اصطلاحات فنی

 اصطلاحات فنی:1-دستگاههای انتقال:●   Sourceداده هایی را که باید ارسال شوند را تولید می کند ( مثل کامپیوتر مبدا)●  Transmitter  دستگاهی است که اطلاعات را به سیگنالهایی که قابل انتقال بر روی خط هستند تبدیل می کند.(مثل مودم)●Receiver    دستگاهی است که سیگنا لهای در یافت شده را به اطلاعات قابل فهم برای سیستم تبدیل می کند.(مثل مودم)●  Medium  به محیط های […]

اصطلاحات فنی بیشتر بخوانید »