فیلم آموزش فارسی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی

بهينه سازي بر پايه جغرافياي زيستي BBO يك الگوريتم تكاملي بر پايه جمعيت است كه از پديده مهاجرت حيوانات و پرندگان بين جزاير الهـام گرفتـه شده است. در واقع، جغرافياي زيستي مطالعه توزيع جغرافيايي گونه هاي زيستي مـي باشـد . جزايـري كـه مكـان مناسبي براي گونه هـاي جغرافيـايي جهـت اسـكان هسـتند ، داراي شاخص صلاحيت(HSI) […]

فیلم آموزش فارسی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی بیشتر بخوانید »