مدل مخفي مارکوف و الگوريتمهای آموزش

فهرست مطالب 1- مقدمه 2- فرآيند مارکوف گسسته 3- مرتبه مدل مارکوف 3-1- مدل مارکوف مرتبه صفر 3-2- مدل مارکوف مرتبه اول 3-2- مدل مارکوف مرتبه m ام 4- مدل مخفي مارکوف 5- يک مثال واقعي 6- سه مساله اصلي 7- انواع مدلهاي مخفي مارکوف و HMM پيوسته 8- مدل مخلوط گوسي 9- فرضيات تئوري […]

مدل مخفي مارکوف و الگوريتمهای آموزش بیشتر بخوانید »