فیلم آموزش فارسی الگوریتم دسته ماهی مصنوعی

الگوریتم دستۀ ماهی هاي مصنوعی استاندارد الگوریتم دستۀ ماهیهاي مصنوعی یکی از الگوریتمهاي هوش جمعی است که بر اساس جمعیت و جستجوي تصادفی کار میکند. این الگوریتم در سال 2002 توسط دکتر Li Xiao Lei ارائه گردید. اساس کار AFSA از روي رفتارهاي اجتماعی ماهیها برگرفته شده و بر مبناي جستجوي تصادفی، جمعیت و رفتارگرایی […]

فیلم آموزش فارسی الگوریتم دسته ماهی مصنوعی بیشتر بخوانید »