الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)

الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) هوش جمعی شاخه ای از پژوهش بر اساس جمعیت است که مدل های جمعیتی از عوامل مورد تداخل یا ازدحام که می توانند خود سازماندهی کنند . کلونی مورچه، ازدحام پرندگان و یا زنبورها یک نمونه ساده ای از سیستم جمعیتی است. دیگر نمونه ای از هوش جمعی کلونی زنبور […]

الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) بیشتر بخوانید »