پیاده سازی کلونی مورچه (ACO) و بهینه سازی تجمعی ذرات (PSO) برای گراف

  یکی از مباحث مهم در گراف ها multicut می باشد. multicut در یگ گراف مجموعه ای از یالها می باشد که ارتباط بین راس شروع و خاتمه را قطع می کند . یکی از کتابهای مهم در این زمینه Vijay V. Vazirani Approximation Algorithms می باشد ما  فصل 18 Multicut and Integer Multicommodity Flo […]

پیاده سازی کلونی مورچه (ACO) و بهینه سازی تجمعی ذرات (PSO) برای گراف بیشتر بخوانید »