دانلود مقالات کنفرانس مهندسی پزشکی 2

شبيه سازي ديناميك حاكم بر ميكرو- نانو منيپوليشن با استفاده از مدهاي حركتي به منظور بررسي هاي بيولوژيكي ديناميک حاکم بر منيپوليشن در ابتدا با استفاده از دياگرام جسم آزاد کانتيليور به مدلی دست می يابيم که ديناميک حاکم بر کانتيليور را بيان می کند و از حل اين معادلات نمودار ديناميکی نيرو- زمان بدست می […]

دانلود مقالات کنفرانس مهندسی پزشکی 2 بیشتر بخوانید »