بازی های تصادفی game theory

یک فایل در مورد بازی تصادفی تهیه شده است که می توانید در ادامه دانلود کنید. بازی‌های‌تصادفی تعمیم فرآیندهای تصادفی مارکوف به‌حالت چندعامله بوده و می توانند به عنوان چارچوبی مناسب برای بررسی و تحقیقات یادگیری چند عامله استفاده شوند. این بازی ها توسعه‌ای از بازی‌های‌ ماتریسی‌با‌چندین‌حالت بوده و به آنها بازیهای مارکوفی نیز گویند. […]

بازی های تصادفی game theory بیشتر بخوانید »