دستور surf

ترسيم داده ها در متلب matlab

نمودارهاي ٢ بعدي مجموعه دستورات زير نحوه ترسيم يك تابع بر حسب يك متغير مستقل را نشان مي دهد: » x=linspace(0,2); y=x.*exp(-x); » plot(x,y) » grid » xlabel(‘x’) » ylabel(‘y’) » title(‘y=x.e^{-x}’) » text(1,.2,’centre’) هفت خط فوق به ترتيب اعمال زير را انجام مي دهند: 1-  بردار متغيرهاي مستقل (x) و تابع (y) را ايجاد […]

ترسيم داده ها در متلب matlab بیشتر بخوانید »

آموزش ترسیم نمودارهای سه بعدی و سطوح در نرم افزار MATLAB

قبل از مطالعه ی این پست بهتر است پست پیش نیاز آن که مربوط به ترسیمات دوبعدی و مشخصات نمودارها است را مطالعه نمایید. 1. ترسیم خطوط سه بعدی خطوط سه بعدی در حالت کلی دارای معادله ی 0=(f(x,y,z  هستند که در حالت پارامتری بر حسب متغیر وابسته ی t هم نوشته میشوند. x=x(t) y=y(t) z=z(t) البته این مشخصات

آموزش ترسیم نمودارهای سه بعدی و سطوح در نرم افزار MATLAB بیشتر بخوانید »