محاسبه مدت زمان اجرای یک کد در متلب

یکی از معیارهای ارزیابی یک کد محاسبه مدت زمانی است که طول می کشد تا به طور کامل اجرا شود. برای محاسبه از دستورات tic و toc استفاده می شود.   نقطه شروع دستور tic  می گذاریم و نقطه انتها را دستور toc می گذاریم.   متلب پیغامی به صورت زیر چاپ می کند که […]

محاسبه مدت زمان اجرای یک کد در متلب بیشتر بخوانید »