جزوه سیستم های خبره

تعریف کلی خبرگی: دانشی است تخصصی که برای رسیدن به آن نیازبه مطالعه مفاهیم تخصصی یادوره های ویژه وجوددارد.   تعریف سیستمهای خبره : یکی اززیرشاخه های هوش مصنوعی میباشدویک سیستم خبره به برنامه کامپیوتری گفته میشودکه دارای خبرگی دریک حوزه ای خاص میباشدومیتواند درآن حوزه برای تصمیم گیری یاکمک به افرادخبره درجهت تصمیم گیری بکاررود. […]

جزوه سیستم های خبره بیشتر بخوانید »