شناخت الگو – Pattern Recognition

تشخيص الگو عبارت است از دسته بندی و تفکيک الگوهای خاص بر اساس ويژگيهای از پيش تعريف شده، از مجموعهای از دادههای دردسترس. پياده سازی بسياری از مهارتهای انسانی همانند تشخيص چهره، تشخيص صحبت، خواندن حروف دستنوشته با قابليت پايداری بسيار باال در برابر نويز و شرايط محيطی مختلف )همانند آنچه در انسان وجود دارد( توسط […]

شناخت الگو – Pattern Recognition بیشتر بخوانید »