يادگيري رقابتي گزارش تحقيقاتي درس يادگيري ماشين

چكيده   اين گزارش در دو بخش عمده سازمان يافته است: در بخش اول اين گزارش مطالعاتي سعي داريم تا روش­هاي عمده ”يادگيري رقابتي“ كه در چند سال اخير بسط و گسترش يافته­اند را بدقت بررسي كنيم، از هر كدام مثالي مطرح كنيم و آنها را با يكديگر مقايسه كنيم. براي اينكه امكان مقايسه روش­هاي […]

يادگيري رقابتي گزارش تحقيقاتي درس يادگيري ماشين بیشتر بخوانید »