کد شبکه عصبی CNN

لینک دانلود شناسایی لبه با شبکه عصبی سلولی (CNN)  لبه يکي از ويژگي هاي برجسته تصوير است، لبه ها حامل اطلاعات مهمي از تصوير ميباشند و به خوبي بیانگر ويژگي شکل اجسام هستند . اهمیت لبه ها در تصوير تا به آنجا است که سیستم بینايي انسان نیز از يك مرحله پیش پردازش براي آشکارسازي […]

کد شبکه عصبی CNN بیشتر بخوانید »