شبکه عصبی هاپفیلد

شبكه عصبي مصنوعي در شبكهي Hamming مقدار «ناصفر» در خروجي كلاس را مشخص ميكند، در حالي كه در شبكهي Hopfiled بردار الگوي كلاس به عنوان خروجي داده ميشود. مثال سيب و پرتقال!       اين شبكه ها قابليت به خاطر سپردن يك سري الگو را دارا هستند. اين الگوها در اتصالات بين نرون ها ذخيره […]

شبکه عصبی هاپفیلد بیشتر بخوانید »