آموزش نقاط ویژگی نقطه Point Feature Types در متلب

تشخیص ویژگی تصویر یکی از بلوک های اصلی در کارهای بینایی و پردازش تصویر می باشد. برخی از این کارها شامل تشخیص شی object detection و ردیابی traking و ثبت تصویرimage registration می باشند.  تولباکس ماشین بینایی متلب دارای توابع زیادی برای تشخیص ویژگی در تصویر می باشد. این توابع point object بر می گردانند […]

آموزش نقاط ویژگی نقطه Point Feature Types در متلب بیشتر بخوانید »