ماتريس confusion يا درهم ريختگي

يكي از معيارهاي ارزيابي هر دسته بندي كننده ماتريس confusion  مي باشد. اين ماتريس يك ماتريس مربعي N در N مي باشد. كه N همان تعداد كلاسهاي ما در دسته بندي كننده مي باشد.   مثلا فرض كنيد ما مي خواهيم دو كلاس مثبت و منفي را دسته بندي كنيم. پس N =2 مي باشد. […]

ماتريس confusion يا درهم ريختگي بیشتر بخوانید »