مروري بر موجك گابور

يك موجك گابور دوبعدي عبارتست از يك تابع گوسي مدوله شده با يك تابع سيــنوسي مختـلط. اين تـابع را مـي تـوان بـافركانس تابع سينوسيW  و انحراف معيارهايσx  وσy  پـوش تابع گوسي بصورت زير بيان نمود:   توابع گابور يك پاية كامل اما غيرمتعامد را تـشكيل مـي دهنـد. بسط يك سيگنال بر پاية توابع گابور، توصـيفي […]

مروري بر موجك گابور بیشتر بخوانید »