فیلم آموزشی شبکه عصبی کانالوشن

شبکه عصبي کانولوشني که در ادامه آنرا با CNN نام خواهيم برد به نوعي از شبکه هاي عصبي مصنوعي اطلاق ميشود که داراي ويژگي هاي اصلي شبکه neocognitron ميباشد. درساختار CNN سه تکنيک اصلي استفاده ميشود که عبارتند از:اشتراک وزنهاweight sharing ميدانهاي دريافت محلي local receptor fields و نمونه گيري مکاني کاهشي spatial down sampling. […]

فیلم آموزشی شبکه عصبی کانالوشن بیشتر بخوانید »