کد متلب و فیلم آموزشی الگوريتم جستجوي هارموني

الگوريتم جستجوي هارموني يك الگوريتم تكاملي بنا شده بر مبناي عملكرد سازهاي موسيقي است[33][34] . اين الگوريتم با مفهومي ساده و تعداد پارامتر هاي كم مي باشد. الگوريتم جستجوي هارموني بر اساس عملکرد موسيقيدانان براي ايجاد يک ملودي جديد و هماهنگي نت ها از نظر فرکانس و طول موج آنها استوار است. اين الگوريتم به […]

کد متلب و فیلم آموزشی الگوريتم جستجوي هارموني بیشتر بخوانید »