کد و فیلم آموزشی الگوریتم استراتژي تکاملي

استراتژ يهاي تکاملي خانواده اي از الگوريتمهاي پردازش تکاملي هستند که معمولا براي بهينه سازيهاي عددي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين الگوريتمها اول بار توسط رشنبرگ و شفل در دهه 1970 در دانشهگاه برليهن آلمان معرفي گرديدند. اين خانواده از الگوريتمهاي تکاملي در قياس با ساير الگوريتمهاي تکاملي از سرعت به نسبت بالاتري برخوردار […]

کد و فیلم آموزشی الگوریتم استراتژي تکاملي بیشتر بخوانید »