فیلم آموزشی simmehanics در simulink

یکی از قسمت های سیمولینک که برای مهندسین مکانیک طراحی شده است. تولیاکس simmechanics می باشد. در حال تهیه