کتاب آنالیز و شناسایی سیستم های تغییرناپذیر با زمان، سیستم های تغییرپذیر با زمان، و سیستم های چندتاخیره با استفاده از توابع متعامد ترکیبی

مقدمه کتاب به بررسی مجموعه ی جدیدی از توابع متعامدی به نام “توابع ترکیبی” (HFs) می پردازد. این مجموعه در واقع ترکیبی از “توابع نگه” (SHFs) و “توابع مثلثی” (TFs) است که هر دو متعامد نیز هستند. مجموعه توابع ترکیبی به خوبی با روشی قطعه ای-خطی به توابع نزدیک شود.  برای این نقطه ی شروع، […]

کتاب آنالیز و شناسایی سیستم های تغییرناپذیر با زمان، سیستم های تغییرپذیر با زمان، و سیستم های چندتاخیره با استفاده از توابع متعامد ترکیبی بیشتر بخوانید »