الگوریتم لبه یابی canny

شناسایی لبه در روش Canny شامل شش مرحله ست. مرحله‌ی اول فيلتر كردن تصوير اوليه و حذف نويز از تصويره . برای این منظور فيلتر گوسين با يهماسك ساده قابل استفاده ست که به طور انحصاري در الگوريتم Canny استفاده می‌شه. مرحله دوم یافتن لبه‌های قوی با استفاده از gradient magnitudeدر هر نقطه ست که برای این منظور معمولاً از ماسک سوبل استفاده میشه. |G|=|Gx|+|Gy| مرحله سوم بدست آوردن جهت لبه هاي تصوير، با استفاده از مقدار gradient در راستای x و yکه در مرحله قبل محاسبه شده. فرمول زیر برای محاسبه جهت لبه‌ها استفاده میشه. […]

الگوریتم لبه یابی canny بیشتر بخوانید »