شبیه سازی اسیلاتور حلقوی 5 طبقه با استفاده از HSPICE در تکنولوژی 50nm پروسه CN20

شبیه سازی اسیلاتور حلقوی 5 طبقه با استفاده از HSPICE در تکنولوژی 50nm پروسه CN20 با استفاده از جداول CN20 و با فرض می توان کدهای Netlist در HSPICE را اینگونه نوشت: * Parameters and models *———————————————————————— * Level 2 model nchan model for CN20 .MODEL CMOSN NMOS LEVEL=2 PHI=0.600000 TOX=4.3500E-08 XJ=0.200000U TPG=1 + VTO=0.8756 […]

شبیه سازی اسیلاتور حلقوی 5 طبقه با استفاده از HSPICE در تکنولوژی 50nm پروسه CN20 بیشتر بخوانید »