آموزش رسم انواع دیگر نمودارها در نرم افزار MATLAB

نمودار نوار عمودی برای رسم نوار عمودی از دستور bar  به صورت زیر استفاده میشود. در این مسال قیمت محصول یک شرکت را بر حسب سال نشان داده می‏شود . %Vertical Bar Plot year=[1988:1994]; sle=[8 10 20 22 18 24 27]; bar(year,sle,’y’); xlabel(‘year’) ylabel(‘Sales’) نمودار نوار افقی برای رسم نمودارهای نوار عمودی از دستور barh  به صورت زیر استفاده […]

آموزش رسم انواع دیگر نمودارها در نرم افزار MATLAB بیشتر بخوانید »