بازشناسی اماری الگو

l           كامپيو تر ها از برخي جهات بر انسان برتري چشمگيري دارند اما از برخي نظر ها ضعيف تر ازانسان هستند: l           مهمترين موارد برتري كامپيوتر ها: سرعت (قدرت) پردازش مصونيت از خطا مديريت حافظه عالي l           مهمترين موارد ضعف: عدم وجود قابليت هاي انساني بخصوص در مواردي كه با  مهارت و تشخيص و نوآوري […]

بازشناسی اماری الگو بیشتر بخوانید »