يافتن اسناد مرتبط با نياز اطلاعاتی کاربران

با گسترش روز افزون شبکۀ جهاني اينترنت، يافتن اسناد مرتبط با نياز  اطلاعاتي کاربران روز به روز دشوارتر مي گردد. براي يافتن اسناد مرتبط با نياز اطلاعاتي کاربر که در قالب پرس و جوي او مطرح مي شود، از يک الگوريتم رتبه بندي استفاده مي گردد. الگوريتم رتبه بندي ميزان تشابه هر سند با پرس […]

يافتن اسناد مرتبط با نياز اطلاعاتی کاربران بیشتر بخوانید »