يك GUI چگونه كار مي كند؟

بسته آموزشی کامل برنامه نویسی GUI در متلب

برای اولین بار در ایران   بسته آموزشی کامل برنامه نویسی GUI در متلب گروه برنامه نویسی ایران متلب یک بسته آموزشی برای علاقه مندان به برنامه نویسی رابط گرافیکی GUI تهیه کرده است.  این بسته آموزشی یکی از ناب ترین بسته های آموزشی GUI در ایران می باشد.  اين بسته شامل موارد زير است […]

بسته آموزشی کامل برنامه نویسی GUI در متلب بیشتر بخوانید »

آموزش فارسی ساخت رابط گرافيكي براي كاربر (GUI) در متلب

GUI (رابط گرافيكي براي كاربر) نوعي رابط تـصويري بـراي برنامـه اسـت كـه  نمونـة خـوب آنميتواند با فـراهم كـردن شـكل و صـورتي ثابـت بـراي برنامـه و همچنـين بـا كنترلگرهـاي آشـنا، مثـل menus وsliders جعبه هـاي ليـست) و) list boxes ،(دكمه هاي فشاري) pushbuttons (منوها) و مانند اينها استفاده از برنامه را آسانتر كند. رابط گرافيكي بايد

آموزش فارسی ساخت رابط گرافيكي براي كاربر (GUI) در متلب بیشتر بخوانید »