پايان نامه–فني و مهندسي–مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس

شناسايي توابع انتقال يک جسم پرنده (موشک)بررسي روشهاي پيشرفته پخش بار در شبکه‌هاي قدرت توسط کامپيوترهاي شخصيبازشناسي اعداد و حروف تايپ شده فارسيشکستن کلمات تايپ شده فارسي به حروف و شناسائي آنهاتجزيه و تحليل آنتن، با دو منعکس کننده غير هم‌محورمطالعه پايداري گذرا در شبکه چند ماشينه با استفاده از کامپيوترهاي شخصيشبيه‌سازي شبکه قدرت با […]

پايان نامه–فني و مهندسي–مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس بیشتر بخوانید »