ليست پروژه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

  عنوان پروژه نام استاد راهنما نام دانشجو سال کاربرد همبستگيهای متعارف در رتبه بندی نتايج حاصل از تکنيک تحليل پوشش داده ها د. آريانژاد مصطفی کمالی اردکانی 82 مکان‏يابی بهينه سکوهای  نقتی د. آريانژاد رسول خسروانيان 82 دسترسی به نقطه تعادل مدل MODM د. آريانژاد سيمين قاسم خانی 82 پايگاه دانش در ERP د. آريانژاد کامران […]

ليست پروژه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت بیشتر بخوانید »