پروژه های دانشجويی

–         كنترل بهينه، كنترل بر مبناي رويتگر و LQR –         كنترل فيدبك پاندول معكوس در حضور تاخير زماني –         كنترل موقعيت مفصلي بازوي مكانيكي (Manipulator) با استفاده از كنترل كننده هاي متفاوت –         كنترل PID و غيرخطي موتور DC –         كنترل غيرخطي توربين بادي –         كنترل PID–Neural Network (شبكه هاي عصبي) هواپيما –         طراحي كنترل كننده سرعت براي موتور القايي و […]

پروژه های دانشجويی بیشتر بخوانید »