آموزش فارسی ساخت رابط گرافيكي براي كاربر (GUI) در متلب

GUI (رابط گرافيكي براي كاربر) نوعي رابط تـصويري بـراي برنامـه اسـت كـه  نمونـة خـوب آنميتواند با فـراهم كـردن شـكل و صـورتي ثابـت بـراي برنامـه و همچنـين بـا كنترلگرهـاي آشـنا، مثـل menus وsliders جعبه هـاي ليـست) و) list boxes ،(دكمه هاي فشاري) pushbuttons (منوها) و مانند اينها استفاده از برنامه را آسانتر كند. رابط گرافيكي بايد […]

آموزش فارسی ساخت رابط گرافيكي براي كاربر (GUI) در متلب بیشتر بخوانید »