دسته بندي فازي fuzzy clustering

فهرست     خوشه بندی چیست؟. 2 هدف از خوشه بندی چیست؟. 4 خوشه بندی فازی چیست؟. 4 الگوریتم خوشه بندی c میانگین:7 الگوریتم خوشه بندی c میانگین برای داده های نویزی:10 الگوریتم خوشه بندی c میانگین با استفاده از نمونه های برچسب گذاری شده:11 الگوریتم خوشه بندی c میانگین مبتنی بر آنتروپی:12 الگوریتم خوشه بندی […]

دسته بندي فازي fuzzy clustering بیشتر بخوانید »