روشهای مبتنی بر انتخاب ویژگی

روشهای مبتنی بر انتخاب ویژگی مساله انتخاب ویژگی، یکی از مسائلی است که در مبحث یادگیری ماشین و همچنین شناسائی آماری الگو مطرح است. این مساله در بسیاری از کاربردها (مانند طبقه بندی) اهمیت به سزائی دارد، زیرا در این کاربردها تعداد زیادی ویژگی وجود دارد، که بسیاری از آنها یا بلا استفاده هستند و […]

روشهای مبتنی بر انتخاب ویژگی بیشتر بخوانید »