کتاب تجزیه ی تعمیم یافته ی مناسب Proper Generalized Decomposition مقدمه ای بر پیاده سازی کامپیوتری با MATLAB

مقدمه این کتاب می کوشد تا زندگی را برای علاقمندان به تکنیک های تخفیف دستور مدل به خصوص روش های تجزیه ی تعمیم یافته ی مناسب (PGD) را آسان کند. ما می دانیم که غالبا دستیابی به یک برنامه ی PGD مناسب دشوار است و همچنین اینکه نوعی منحنی یادگیری با شیب زیاد وجود دارد. […]

کتاب تجزیه ی تعمیم یافته ی مناسب Proper Generalized Decomposition مقدمه ای بر پیاده سازی کامپیوتری با MATLAB بیشتر بخوانید »