مدل‌سازي پويايي شناسي سيستمي در نرم افزار ithink يا STELLA

مؤلفه‌هاي مدل ساختن مدل در فهم ما از پديده‌هاي دنيايي واقعي نقش مهمي دارد. ما همگي مدل‌هاي ذهني از دنياي اطراف خود مي‌سازيم و مشاهدات خود را بصورت علت و معلوم تجربه مي‌کنيم. مدل‌هاي ذهني ما را قادر مي‌سازند تا مسائل پيچيده‌اي را حل کنيم. مهندسان، زيست‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي با استفاده از مدل‌سازي […]

مدل‌سازي پويايي شناسي سيستمي در نرم افزار ithink يا STELLA بیشتر بخوانید »