پروژه مطالعاتی درس يادگيری ماشين Dimensionality Reduction

فهرست مطالب   1-     مقدمه3 2-   روشهای مبتنی بر استخراج ويژگی  5 2-1-    Discrete Fourier Transform ( DFT) 6 2-2-    Discrete Wavelet Transform ( DWT) 9 2-3-    Principal Component Analysis ( PCA) 12 2-3-1-   مفاهيم مقدماتي مورد نياز در PCA. 13 2-3-2-   الگوريتم PCA. 15 2-4-    Factor Analysis (FA)20 3-   روشهای مبتنی بر انتخاب ويژگی  23 3-1-   تعاريف. 23 3-2-   روشهاي […]

پروژه مطالعاتی درس يادگيری ماشين Dimensionality Reduction بیشتر بخوانید »