بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب

لینک دانلود بهینه سازی SVM با Non Dominated Sorting Genetic Algorithm NSGA