Pattern Recognition

آموزش فارسی شناسایی الگو

در ابتدا،  یک پاسخ آزمایشی به سوال زیر می دهیم: تشخیص الگو(PR)چیست؟ در  میان همه پاسخ های احتمالی موجود،  که ما متناسب با شرایط این فصل در نظر گرفته این، پاسخ مناسب این است: تشخیص الگو، یک ر شته علمی  یادگیری ماشین ی( یا هوش مصنوعی)است که هدف آن  طبقه بندی الگوی داده ها به […]

آموزش فارسی شناسایی الگو بیشتر بخوانید »

شناخت الگو – Pattern Recognition

تشخيص الگو عبارت است از دسته بندی و تفکيک الگوهای خاص بر اساس ويژگيهای از پيش تعريف شده، از مجموعهای از دادههای دردسترس. پياده سازی بسياری از مهارتهای انسانی همانند تشخيص چهره، تشخيص صحبت، خواندن حروف دستنوشته با قابليت پايداری بسيار باال در برابر نويز و شرايط محيطی مختلف )همانند آنچه در انسان وجود دارد( توسط

شناخت الگو – Pattern Recognition بیشتر بخوانید »